Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat door Br. hahx in het land der O vaker er o gesticht is , doel zich nog niet zoo gunstig voor. Daarvan is vooral ook oorzaak, dat men er dikwijls gebrek aan voedsel lijdt. Dit heeft den Zendeling er reeds op bedacht doen zijn, om eene minder onvruchtbare streek op te zoeken.

En zoo zijn wij eindelijk tot het noordelijkste punt genaderd, waartoe de Zendelingen in ZuidAfrika zijn doorgedrongen. De Zendeling scheppmann , na veel tegenstand van de kooplieden aan de TValvischbaai ondervonden te hebben, besloot een tiental duilsche mijlen landwaarts in zich te vestigen. Keetmansdorp , zoo noemde hij den post, ligt voor die streken buitengewoon gunstig, daar er genoegzaam water, weide, bosch en akkergrond is, om in gewone tijden althans in de behoeften eener volkplanting te voorzien. De Zendeling heeft er zich zeiven eene kleine woning gebouwd van palen in den grond gestoken en met riet en leem bedekt. Zijne keuken is onder den blooten hemel naast een grooten boom. Schoon vaak door roovers verontrust heeft hij hier echter eene kleine gemeente verzameld. Eenigën heeft hij reeds gedoopt, die aan hunne belijdenis getrouw blijven en zich zeer leergierig beloonen. Vooral roemt hij zijn' tolk iienoch . » Hij is zeer opmerkzaam op zicli zeiven /' dus schrijft bij over hem, » waakt over zijn hart, bidt ook reeds om de uitbreiding van het rijk van Christus , en verheugt zich over de naderende toekomst des Heeren. Hij is zeer leergierig en kan reeds iets begrijpen

Sluiten