Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorige maand was hij te Rotterdam voorganger voor eene talrijke schaar van vrienden en begunstigers des genoolschaps, en wekte haar op, om met hem God te danken, die zijne reis zoo voorspoedig gemaakt, hem in Br. jellesma een' zoo getrouwen medearbeider geschonken, hem de harten van allen, wier ondersteuning hij tot het volbrengen zijner zending behoefde, geopend bad, en het hem thans virgunde zoo goede berigten van het werk onzer Zendelingen, vooral op Celebes mede te deelen. Van die berigten zullen wij u van tijd tot tijd in onze Maandberigten mededeeling doen, en hopen daarmede reeds in het volgende nommer een' aanvang te maken. Wij voegen hier nu alleen nog bij , dat Br. jellesma bij het vertrek van den Inspector gereed was, om zich op reis te begeven naar Amhoina , ten einde daar met de dochter van Br. bür in het huwelijk te treden. Hij keert dan naar Java terug, en zal zich te Soerabaja vestigen, waar zich een belangrijke werkkring voor hem geopend heeft.

In de Algcmcene Vergadering des genootschaps, die dit jaar op Woensdag den 19 don Julij, des avonds ten vijf ure, in de Remonstrantsch Gereformeerde kerk te Rotterdam zal bijeenkomen, zal door Br. h. fa kg man van Leiden, de Opwekkende Rede gehouden worden. Mogt ook deze Vergadering door veler hartelijke belangstelling in het werk der Evangelieverkondiging zich kenmerken. De Heer geve ons te ervaren, dat Hij er met Zijnen Geest in het midden van ons is!

Te rotterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten