Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen nog niet doopen, daar zij dit nog niet schenen te verlangen. Dit kleine begin had nu reeds aanvankelijk veel beteekenende gevolgen. Niet alleen deze twintig werden door den Doop in de gemeente des Heeren opgenomen; maar velen volgden hun voorbeeld, zoodat het getal der gedoopten op den 9 de ° November des vorigen jaars reeds tot drie honderd acht en dertig was aangegroeid, die op grooteren en kleineren afstand van Soerahaja in meer dan veertig dessa's of dorpen leven, en wier voorbeeld weldra door anderen schijnt te zullen gevolgd worden. Omtrent de wijze, waarop deze menschen werden toegebragt, en de in het menschelijk oog geringe middelen, welke de Heer daartoe bezigde, ontvingen wij reeds vroeger een verhaal, dat wij nu, na broeder van riiijn gehoord te hebben, des te vrijmoediger mededeelen. Het is van onzen Zendeling donselaar , die zich in 1846, tot herstelling zijner gezondheid, van Timor naar Soerahaja begeven had, en daar geruimen tijd vertoefde, en naauwkeurige berigten inwon, zoodat hij ons het navolgende schrijven kon :

» Reeds meer dan dertig jaren geleden heeft zich te Soerahaja , door de bemoeijingen van den Eerwaardigen kam , een Christelijk genootschap gevormd, dat zich de bevordering van de belangen des Christendoms onder Christenen en niet-Chris ten én heeft ten doel gesteld. Schoon dit genootschap in omvang beperkt, en meestal zamengesteld was uit

Sluiten