Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen, die, naar hunne belofte bij den H. Doop gedaan, een getrouw gebruik van het onderwijs maken, kennen den weg der zaligheid, beminnen hunnen Verlosser, en spreken somtijds zeer gemoedelijk over de behoudenis hunner zielen. Hun wandel getuigt dan ook, dat het opregte geloof door den Geest Gods in hunne harten gewerkt is. Het verblijdt ons ook zeer, dat door den ijver van den voorganger der Javaansche Christenen hier en daar de weg voor het Evangelie wordt gebaand, en zij door den zegen van God nog meer zielen gewonnen hebben. Velen zullen, naar ik hoor, nog komen, om zich tot jezus , den Herder onzer zielen, te wenden, en ik vertrouw ditzelve, dat Hij, die een goed werk in hen begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van jezus christus."

Ziet daar nu den belangrijken werkkring, welken wij onzen Zendeling jf.llf.sma hebben kunnen aanwijzen. Hij zal zich onder deze toegebragte Javanen vestigen als hun onderwijzer en hun leidsman, en hen nader zoeken te brengen tot christüs den Heer, en hunne voorgangers tot liet wél vervullen hunner gewigtige taak zoeken op te leiden. Hij zal dat in den beginne door middel van tolken moeten doen; maar bij zijne vlijt en volharding, «n de geschiktheid, die hij heeft tot het aauleeren van talen, mogen wij hopen, dat hij niet zoo langen lijd zal behoeven, om zich ook in het Javaansch te kunnen mededeelen, terwijl er reeds

Sluiten