Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn onder de Christen-Javanen, die zich bevlijtigen om Maleisch te leeren , en bij welke broeder jellesmi zich van deze taal zal kunnen bedienen.

Met groote vreugd zien wij hem dezen door hem zeiven begeerden werkkring intreden en met blijde hoop. Er is, dunkt ons, veel, waarom wij gelooven mogen, dat dit werk uit God is. Het is zeer in het klein, bijna onzigtbaar voor het oog der wereld, begonnen, en door zeer geringe middelen tot stand gebragt, en vertoont alzoo den aard van dat Koningrijk der hemelen, dat gelijk is aan het mosterdzaad, het minste onder al de zaden. Wij hopen er bij op den boom, in wiens takken de vogelen des hemels komen nestelen. liet openbaarde zich in de nabijheid van dat Soerabaja, waar, zoo als nergens elders op Java , een kern bestond eener levende gemeente des Heeren, die zich ernstig liet gelegen zijn aan het behoud der zielen. Er zijn daarbij, zooveel wij weten, niet anders dan geestelijke middelen aangewend, en geen der Javanen is door uiterlijke voordeelen uitgelokt, om tot de gemeente des Heeren toe te treden. En wat wij van de toegebragten vernemen, duidt blijkbaar aan, dat zij niet slechts eenige uitwendige vormen des Christendoms hebben aangenomen, maar dat het Evangelie althans voor sommigen hunner in waarheid eene blijde boodschap werd, omdat er een dorst in hunne zielen werd opgewekt, dien zij komen lesschen bij den eenigen Christus . Maar als dit

Sluiten