Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBERIGT

VAN HET

NEDEREANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCHAP,

betrekkelijk de uitbreiding van het Christendom,

bijzonder onder de

HEIDENEN.

1848. N». 9.

NEDEREANDSCH OOST-INDIË.

AMBON EN OMLIGGENDE EILANDEN.

De vorige maand bepaalden wij uwe aandacht bij hel hoogst belangrijke, maar voor ons heilig doel nog slechts in hope belangrijke eiland Java , met zijne 10 millioenen Mahomedaansche en heidensche inboorlingen; heden wensclien wij uwen geest heen te leiden naar Amhon en omliggende eilanden. Onze broeders van bhijn en jellksma waren daar in de maanden Mei en Junij des vorigen jaars. Thans mag de eerste na behouden aankomst onder ons vertoeven. Schoon hij ons weinig nieuws en nog minder verblijdend nieuws aangaande deze voor den Nederland— schen Christen zoo gewigtige eilanden heeft te berigten, verkrijgen toch zijne mededeelingen nu een verhoogd eigenaardig belang, dewijl zij van een' ooggetuige u toekomen. Ook het oude en bekende ontvangt daardoor een nieuw -waas van leven en frischlieid. Wij hopen en bidden, dat zulks strekken moge, eensdeels om de belangstelling bij de vaderlandsche Christenheid op te wekken, anderdeels om te juister maatregelen te kunnen treffen, opdat wij in waarheid medearbeiders Gods worden op het ons toegewezen deel van den akker der wereld.

9

Sluiten