Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling van een instituut, waarin deze meesters beter dan vroeger konden worden gevormd. De uitslag lieeft geleerd, dat wij daarin niet liebben misgetast, terwijl wij in broeder roskott juist den man verkregen, die in dezen van noode was. Het genoemde instituut voor inlandsche meesters vond broeder van uhijn in goeden staat. Als gij met uw vaartuig de sclxoone baai van Ambon zijt binnenge— loopen, slapt gij bij het fort Victoria aan wal; door deze vesting zelve komt. gij eerst aan de eigenlijke stad. Een ruim plein, aan twee zijden omgeven van tamelijk groote steenen huizen in oud Portugeschen bouwtrant, welke door twee rijen boomen worden beschaduwd, ligt voor u. Gij wendt u links, komt langs tuinen, woningen , hutten en liefelijk geboomte, na klein kwartier gaans, aan de negerij (dorp) Bato-meira , (wil zeggen: roode steen, van de roodachtige rotsen, aan wier voet het gebouwd is). Eer gij de brug over het daar stroomend riviertje overgaat, wendt gij u regls, en gij staat voor de woning van broeder roskott . Het huis met breede vooren ach ter-galerij is ruim, daar achter zijn de bijgebouwen voor de kweekelingen en bedienden, alles is omgeven van een' grooten tuin, die ter eener zijde aan den vooruitspringenden bergrug paalt. Het valt in het oog, hoe gelukkig deze woning voor onzen broeder en zijn instituut gelegen is. Zi J is niet te ver van de hoofdstad voor het wenschelijk verkeer met de voornaamste ingezetenen en hoofdambtenaren en voor het kerkbezoek; toch ook afgelegen genoeg om vrij en ongestoord te kunnen werken j terwijl de groote tuin goede gelegenheid aanbiedt om aangaande de kweeking van boomen en plauten ten beste der toekomstige meesters en hunner dorpsgenooten proeven en waarnemingen te kunnen maken: ook mag de vrij hooge grond des huizes en de ligging aan cene stroomende rivier oorzaak zijn, dat de alom op het eiland en vooral in de stad heerschende koortsen hier iets minder dan elders

Sluiten