Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kalm in de rondte; liet water is zoo helder en zuiver, dat gij op groote diepte den grond met zijne koralen en zeegewassen kunt zien , tenzij de overvloed van vissclien liet u belette, hetgeen somwijlen letterlijk het geval zijn kan. Na een paar uren roeijens kwamen wij aan het eind der baai, aan de zoogenaamde pas, een smalle landtong, die de beide gedeelten des eilands, Leitimor en Hiloe , aan elkander verbindt. Wij hielden ons ditmaal niet in de hier gelegene negerij op, welke naar de ligging den Portugeschen naam van Passo draagt, en waren dra aan de andere zijde des eilands. Hier hadden wij verrukkelijk uitzigt; over de blaauwe golven der zee zagen wij het eiland HaroeJco, voorts een uitspringenden hoek van Ambon , op den achtergrond de bergen van Ceram. Wij wandelden een goed eind langs het strand voort, ik kon mij naauwelijks verzadigen van de verkwikkelijke uitzigten in het rond. Eindelijk besteeg ik, gelijk de overigen reeds hadden gedaan, mijn'draagstoel, zijnde eene eenvoudige, overdekte zitplaats, door vier mannen aan bamboezen stokken gedragen, die gedurig, vooral bij het opgaan van hoogten en steilten, met gezang elkander opwekken en dan meer draven dan stappen. Ons pad voerde dra van het strand afj wij - sloegen een bosch in, kwamen door eene rivier, soms door moerassige plaatsen, waar de voedzame sagoboomen groeiden, dan weder op hooger grond door tuinen van schoone nagelboomen, welke de hoofdwaarde dezer eilanden uitmaken voor ons gouvernement. Nu kwamen wij aan eene nette, vrij aanzienlijke Christen-negerij, Suly met name. De nieuwgebouwde, wel ingerigte steenen kerk verraste mij; zelfs in een onzer vaderlandsche dorpen zou zij ten sieraad strekken. In de school vond ik eene talrijke jeugd te zamen , de kinderen tamelijk wel onderwezen, vrij goede orde en tucht er heerschende. Bij den Radja (dorpshoofd) gebruikten wij eenigc verver-

Sluiten