Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was - dat ik niets kon Leioven, maar tocli betuigde, dat ik al het mogelijke zou aanwenden ten einde zij weder een eigen zielzorger bekwamen, zoo als keijzeu en isau waren geweest. Ik eindigde met opwekking om trouw te blijven aan hunne belijdenis in woord en wandel en den Heer der gemeente hunne belangen gedurig biddend op te dragen, waarin ik vervolgens hen voorging. Gezang en zegenbede besloot de eenvoudige stichtelijke zamenkomst. Het gesproken woord scheen goed neder te komen; ik vernam later, dat het groote blijdschap had verwekt, dat ik in de verte eenig uitzigt op het bezit van een' eigen leeraar gegeven had. Die arme menschen, moeten wij hen ledig laten zitten en niet helpen?... Den anderen morgen namen wij den terugtogt aan: de schooljeugd zong en speelde een godsdienstig lied bij ons vertrek. In de negorij Passo bezocht ik de school en werd ik verrast door de gepaste antwoorden der kinderen op mijne vragen uit de bijbelsche geschiedenis — de meester hier muntte boven velen uit in bekwaamheid en ijver: een knaap begroette mij ten slotte uit aller naam in een Maleisch gedicht met zegenbede. In den namiddag van den derden dag stapten wij wel voldaan koskotts woning binnen.

» De Ainbonsche Christenen zijn in treurig verval; maar veel is ter hunner verontschuldiging en (er onzer beschuldiging te zeggen. Het diepstgezonken zijn de zoogenaamde burgers en Christenen uit de hoofdplaats, welke, prat op hunne burgerlijke vrijheid, zonder orde en tucht daarheen leven, en door de lombardhuizen , den sagoëer—drank, het verkeer met vreemdelingen, niet zelden ook door het kwaad voorbeeld des Europeaans veel meer bedorven zijn dan de Christenen in de afgelegen negerijen. Na het geziene te Suly, IVaay en Passo, deel ik ten volle de overtuiging van Br. roskott , dat hier bij gepaste geestelijke leiding en toezigt, waarlijk goede gemeenten zouden zijn. Het is waar, zij hebben

Sluiten