Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scnde verandering onder hen kan plaats grijpen. Waarlijk, de Zendelingen hebben eene groole mal« van geloof en volharding noodig, waar de god» dieusiige eu zedelijke hervorming zoo iragen voortgang maakt. Voor het tegenwoordige schijnt de opvoeding der jeugd het meest te beloven, niet zoozeer omdat zij reeds dadelijk vele bekeerlingen vormt, maar als het meest geschikte middel om deze natie voor de eindelijke omhelzing van hel Christendom voor te bereiden. De volgende opgaaf van liet getal der heidensche jongens en jongelingen, die alleen in Calcutta dagelijks de verschillende zendeliiigsseholen bezoeken, zal u doen zien, hoe veel arbeids hier besteed wordt aan hel opkomende geslacht, en wat belangrijke uitkomsten , onder den zegen van God, daarvan voor dit heidensche land zijn te hopeu :

«De scholen, door de vrije kerk van Schotland ingerigt, tellen 1100 leerlingen. >1 Die der gevestigde kerk van Schotland 800. » Die van lietLondensclie Zendelinggenoolschap750. »Die van het kerkelijke Zendelinggenootschap 500. »Die van liet Baptisten-Zendelinggenootschap 200.

«Voor eenige maanden vertoonde zich hier weder eene hevige tegenkanting tegen de zendelingszaak, toen vier aanzienlijke jongelingen , leerlingen van zendelingsscholen , van de waarheid des Christendoms overiuigd, den Doop begeerden en ontvingen. Ten gevolge van deze gebeurtenis werd, zoowel door het bijgeloovige als door het ongeloovige deel

Sluiten