Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zouden daar rekenles hebben. Zeven stonden er op en gingen; de anderen lachten hen uit. De deur tusschen de beide kamers bleef open. Owen maakte de opheldering der verzen, die gelezen moesten worden, zoo aantrekkelijk als hij maar koude; daar kwamen de jongens, de een na den ander, weder binnen, en gingen op hunne plaatsen zitten. Den volgenden morgen gaf owen terstond bij het beginnen van het onderwijs hetzelfde verlof als den vorigen dag; maar al de leerlingen bleven zitten. Hij noodigde bij herhaling al wie wilde om weg te gaan ; maar allen verklaarden , dat zij het N. Testament wilden lezen. »Is dat ieders verlangen?" vroeg owen . »Ja," antwoordden de jongens, en nu sprak owen : » Dan neem ik u allen tot getuigen, dat ik niemand van u gedwongen heb , en zegt nu nooit weder aan uwe ouders en vrienden in de stad, dat de Zendeling owen u gedwongen heeft den Bijbel te lezen." » Gij zijt zoo vriendelijk," antwoordden zij, » dat gij hier gekomen zijt om ons den Bijbel uit te leggen. Wij zouden zeer ondankbaar zijn, als wij dien niet met u wenschten te lezen; gij hebt ons niet gedwongen." Dergelijke verklaringen werden in alle klassen afgelegd.

»Den 12 den April 1847 zeide owen in de school, > dat men met het Bijbellezen altijd het gebed moet verbinden, omdat, de mensclx zonder Gods hulp niet in staat is Gods woord te verstaan, en deed den voorslag om een gebed te doen , als zij daar

Sluiten