Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAVA.

Deze laatste opmerking leidt deu Nederlandschen Christen van zelf naar ons Java henen, waar wij ook eene gelijke beschouwingswijze als die der Engelsche Oost-indische Compagnie aantreffen , maar hope beginnen te voeden, dat de Heer, in weerwil \un dezelve, voor Zijn Evangelie den weg gaat banen. Dit zal ons blijken uit een' brief, dien wij, als ten vervolge van het 8" c Maandberigt dezes jaars, thans kunnen mededeelen. Hij werd ons den •20'"'° Mei 1.1. geschreven door onze Zendelingzuster .i. w. kmde , te Soerahaja , en is van den volgenden inhoud:

»Met wezenlijk genoegen heb ik uwen brief vau den 20 sl< " Nov. des vorigen jaars ontvangen , benevens het daarbij gevoegde diploma, en de verklaring, welke laatste hiernevens door mij geteekend u wordt aangeboden, onder dankbetuiging tevens voor de mij als Zendelingszusler toegekende f 25 's maands. God lielpe mij, en zegene mijne geringe pogingen tot medewerking aan de uitbreiding van Christus ' Koningrijk op aarde, opdat het mij zoo vereerende vertrouwen , hetwelk UEerw. in mij stelt, niet te vergeefs zij.

»Ik neem dan nu ook, op grond der door u mij gedane uitnoodiging, de vrijheid om U mede te deelen, dat, gelijk reeds sedert lang, tegenwoordig nog bij mij aan huis onderwijs ontvangen

Sluiten