Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaarne den Meer je zus navolgen, al de dagen nnjns levens, tot aan mijn einde toe."

» De eerstgenoemde vrouw is na den Doop in liet huwelijk verbonden met haren man , genaamd nathan , die reeds vroeger gedoopt was. Nu gaan zij heiden weder naar hun geboorteland Solo (1), bij hunne ouders en familie, van waar zij nu reeds 25 jaren lang afwezig waren, ten einde hun aldaar ook den regten weg der zaligheid te wijzen, waarop de ziel rust en vrede kan vinden door jezüs C hristus , onzen dierbaren Verlosser.

» Den 13 Je ° April 1.1. hebben drie inlandsehe meisjes, van 28 en 30 jaren oud, hare geloofsbelijdenis afgelegd. Twee van haar zijn daarna gedoopt door D s . scheuer , dat met de derde reeds vroeger gebeurd was. Alle drie waren ook van tijd tot tijd bij mij geweest om hare belijdenis te leeren.

«Voorzeker zal het U zeer verblijden te vernemen , dat er weder in de Afdeeling TVLodjokerlo, in het dorp Modjowarno , en te Rent/at, (Residentie Kedirie ) en verdere omstreken aldaar, 117 Javanen zich bevinden, mannen, vrouwen en kinderen, die begeeren door den Doop in de gemeente des Heeren ingelijfd te worden. Een uit de voorgangers van de nieuwelingen, genaamd paulus tosakie , is daar heengegaan om hun de blijde boodschap te verkondigen , en de kinderen onderrigt te geven in den weg der zaligheid.

(1) Solo is een gewest op Java zelf gelegen.

Sluiten