Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nik hoop, dat LEerw. de goedheid zult hebben 111 ij op dezen le antwoorden. En weest verzekerd, geachte hoofdbestuurders ! dat ik steeds biddende mijne uiterste pogingen zal aanwenden, om als uwe waardige Zendelingzuster werkzaam te zijn. Doch wat zijn alle mensclielijke pogingen zonder de hulp en den zegen des Heeren ! Bidt derhalve ook met mij , opdat liet Koningrijk onzes Zaligmakers kome, en alle volken der aarde Hem dienen, gelooven en aanbidden. Mij, die wil, dat wij roemen in Zijne genade, sclienke inij wijsheid en kracht, om Hem te dienen en te verheerlijken! Met mijnen grijzen vader beveel ik mij in uwe voorbede en bescherming."

Zoo mogen dan op Java die grijze vader en zijne dochter, die er gezaaid hebben, zeiven ook inaaijen , en vader emde zal te meer in vrede kunnen henengaan, omdat zijne oogen de zaligheid des Heeren gezien hebben. Wij verheugen ons met hen over dat licht, dat daar ter verlichting der Heidenen opgaat.

Te R otterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsclic Zendelinggenootschap.

Sluiten