Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het schoolonderzoek te Oetsauw , den 17 dc ° Aug. gehouden, leverde meer bevredigende uilkomsten. Van de twee en vijftig kinderen, voor deze school opgeschreven, waren er vier en dertig aanwezig. Van dezen konden er twaalf vrij goed lezen en de vorderingen der kinderen over het algemeen getuigden van den ijver en de bekwaamheid des onderwijzers, een' kweekeling uit de school van broeder hoskott.

Met belangstelling vernamen wij verder, wat broeder donskj.aar mededeelde van een bezoek , dal de Radja van Amfoan hem den 8 Sepi. 1847 bragt. Deze Radja was wegens landszaken een paar dagen vroeger te Bahauw met drie honderd man krijgsvolk aangekomen, en verzocht onzen Zendeling, door den doop in de Christelijke gemeente opgenomen te worden. Hij is ongeveer 30 jaren oud, en een der voornaamste bondgenooten van het Nederlandsch gezag op Titnor. In zijne jeugd heeft hij een paar jaren schoolonderwijs te Koepang genoten, zoodat hij lezen en schrijven kan en daarbij niet geheel onbekend is gebleven met de Christelijke waarheid. Zijne vrouw, hem vier jaren geleden door den dood ontnomen, behoorde tot de Roomsclie kerk en was afkomstig uit Oekoetie, een rijk, aan het Porlugeesch gezag op Timor verbonden. » Te Ovkoesiezoo verhaalt broeder donselaar verder, » moeten naar zijn berigt vele honderden gedoopten, benevens eene kerk en een Porlugeesch priester zijn , doch geen school. Hij had er vroeger wel eens over gedacht, zich in de Roomsclie kerk te laten opnemen, maar de cereinonien in die kerk bevielen hem niet en hadden naar

Sluiten