Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevolking toch aanzienlijk worden vermeerderd , om een wakend oog te houden op de genoemde Timorezen, die men toch nimmer vertrouwen kan. Die vermeerdering der bevolking zou van veel belang zijn voor den Zendeling, daar hem hierdoor een ruimer werkkring zou worden geopend. En zoo zou dan ten slotte onder den Goddelijken zegen uil het tegenwoordige kwaad nog iets goeds geboren kunnen worden.

Twijfelen wij er ook niet aan, Geliefden in chitistus, dat de vrucht van al dezen tegenstand in het werk der Evangelieprediking op Tirnor heerlijk zijn zal. Schrijft onze broeder in een' brief van 17 Mei 1.1. teregt: »de Timoresche missie is inderdaad wel eene rampspoedige te noemen, daar het éëne haar drukkende bezwaar naauwelijks opgeheven is, of een ander vervangt zijne plaats," eens zal het blijken, dat de Heer magtig is te zegevieren over al wat Hem in den weg staat, op het oogenblik, waarin Hij wil triumferen. Nu reeds berigt Br. dosselaar ons, dat zijne provisionele woning te Babauw voltooid is, en moge zij dan al niet lang eene geschikte schuilplaats hem bieden, hij kan aanvankelijk in ruimer kring zich bewegen. Moge de toekomst van Babauw donker zijn, om dat de vijandige Timorezen voortdurend zich vertoonen en vrees blijven inboezemen, de Heer beweegt ook de harten, om Zijne zaak te bevorderen. Zoo heeft onlangs de Heer steyn parvé, Commissaris van wege ons Gouvernement voor Dely , aan onzen Zendeling, na hem bezocht en met hem te Oesappa een naauwkeurig school-

Sluiten