Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ruim behoeven en zelfs op vermeerdering moeten aandringen , om onze eigene uitgaven te kunnen goedmaken. Wij hebben toch thans dertien kweekelingen in ons Zendelingshuis, onder welke één, dien wij van het Fransche Genootschap hebben overgenomen, en de mededeelingen van onzen Inspector hebben ons overtuigd, dat wij aan onze zendingen al onze zorg moeten besteden, en ons krachtig opgewekt, om tot hare versterking en uitbreiding alle middelen aan te wenden, die de Heer in onze handen slelt. Daarom, Broeders en Zusters! wenden wij ons tot u. Door Gods goedheid werd Nederland nog bewaard voor de beroeringen, die de volken van Europa schokten. En zou dit ons niet tot dankbaarheid stemmen en ons bereid maken , om onze Broeders in Frankrijk en Duitschland , die ook daardoor in hunne werkzaamheid zoo belemmerd worden, te helpen? Neen, wij vertrouwen geen vergeefsch beroep op uwe liefde te doen, wanneer wij u in den naam des Heeren vragen, dat gij van het uwe iets afzondert, om hen, die met ons gemeenschap aan hetzelfde werk hebben, in hunnen tij del ij ken nood ter hulp te komen.

Gaarne zullen wij ons met de overmaking uwer bijdragen belasten, en verzoeken u die met vermelding, voor welk Genootschap gij ze bestemt, te doen toekomen aan onzen Th esaurief broeder j. voorhoeve iicz . , of aan den Director van het Zendelingshuis, broeder h. iiiebink.

Te ROTTERDAM, bij M. WIJT & ZONEN,

Drukkers van het Necterlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten