Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der teedere belangstelling en der gebedeu zijner ouders te zijn — zoo min, otn een gewijd beeld te gebruiken, houdt de goede Herder op bet arme van Hem afgedoolde schaap te zoeken, tot dat Hij het vindt, — Wonderbaar zijn de wegen des Heeren! Er was een tfjd, dat onze Timorsche Zending de verblijdendste en hoopvolste van het Nederlandsche Zendelinggenootschap mogt heetenj dat onze Broederen riedel en schwarz , die nog in Rotterdam zijnde eerst daarheen werden bestemd, in hooge mate zich gelukkig gevoelden met het vooruitzigt daar nevens de waardige en gezegende dienstknechten des Heeren, le brüijn en ter linden, te mogen arbeiden. Van Menado, dat onbekend was, had men weinig of geene gedachte. Echter op aanhouden van een' uit Indi'è teruggekeerd en weldenkend hoofd-ambtenaar, worden riedel en schwarz derwaarts gezonden. 'Zij gingen in de gehoorzaamheid des geloofs, maar met teleurgesteld gevoel. Ziet, thans moeten de Zendingsposten dezer Broederen en hunner medearbeiders op Celebes ons troosten en opbeuren en bemoedigen, wanneer wij ternedergeslagen zijn door de vele beproevingen en mislukkingen, waardoor het den Heer behaagd heeft ons in onze Timorsche Zending te oefenen. Soortgelijke ervaringen hadden alle Zendelinggenootschappen, bijzonder de oudste. De Broedergemeente bij voorbeeld mogt in den beginne groote vreugde en hoop van haren arbeid onder de Indianen in Noord-Amerika hebben, tot op heden is hare blijde hoop en verwachting grooten-

Sluiten