Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten, en ziet, de eerste, die ons op Timor's strand welkom heette, was Br. hevmehimg . Met geheel eigene gewaarwordingen begroette ik dezen broeder, die nu bijkans 20 jaren, van het voorjaar 1828 tot 1832 op Lelly , sedert hier te Koepang, in deze afgelegene streek der aarde ijverig was werkzaam geweest, maar die in den laatsten tijd bij bevoegden en onbevoegden het onderwerp van velerlei bespreking en beoordeeling geworden was. Hij geleidde ons door een paar straten, langs vrij nette, van steen gebouwde, door Chinezen en inlandscbe Christenen bewoonde huizen naar zijne woning. Daar zagen wij nevens zijne eigene kinderen (een tienjarig zoontje en een jarigen moederloozen zuigeling) de nu reeds volwassen kinderen van wijlen onzen le buuyn , die iieymering bij zijn huwelijk met le ihujvn's dochter bij zich ter opvoeding genomen had: twee zonen en eene dochter. Hoe vele herinneringen en gewaarwordingen wekten het gezigt van deze nakomelingen onzes verdienstelijken Zendeliugs in mij op! Dra kwam ook Br. hartig ons begroeten. Zijn uiterlijk teekende mindere ligehaamskraclu en welvarendheid dan dat van Br. heyjheking . Zulke ontmoetingen hebben een eigenaardig gewigt. Ik kwam ruim 4000 uren ver uit het westelijk moederland naar dit eiland, van het Oogten (de beteekenfs van het woord Timor ) als vertegenwoordiger der uitzendende evangelische Christenheid ; Br. jellesma mijn medehelper, van Ceram: zoo kwamen wij tot deze mannen, die jaren lang, op dezen

Sluiten