Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaars bezochten afgelegenen post , moeite en ontbering, ziekte en teleurstelling en allerlei beproeving om des Heeren wil hadden verduurd , en die nu van mij de beslissing verwachtten in moeijelijke verwikkelingen. In het eerst kon slechts één gevoel bij ons allen bovendrijven, dat van vreugde en dank jegens God, die ons hier te zamen bragt, dat van blijdschap in den Heer. Het werd best geoordeeld dat mijn reisgenoot jellesma bij hartig , ik bij den Resident, den Heer sluiter , mijn intrek nemen zou, zijnde daar plaats voor mij bereid, en bij de Broeders, bij welke ik gemeend had te zullen inwonen, gebrek aan plaats. Ik kwam voorbij de nette, steenen, witgepleisterde kerk, toen op een groot plein met zware lommerrijke boomen beplant, met eene frissche, springende fontein voorzien. Daar was het residentiehuis, een groot gebouw in oud-Hollandschen trant uit de dagen der O. Indische Compagnie, in hetwelk ik zeer gastvrije ontvangst genoot.

» Mijne eerste zorg was, om door bemiddeling van den Resident het landsvaartuig, dal ons gebragt had (de schoener Circè) , zoo lang mogelijk op te houden: iets dal ik later gedurig op nieuw beproefde, want ik had slechts de keuze om of in korieren lijd, dan ik gewenscht had, mijne taak hier af te doen en met de mij verschafte reisgelegenheid naar Batavia te vertrekken, of om 11a afloop van mijn werk nog vele maanden lang te moeten toeven op eene onzekere en slechte reisgelegenheid naar Java.

Sluiten