Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de kokospalmen de school en de woning des meesiers. Het onderzoek der eerste viel zeer bevredigend uit, daar ik dezelve in zoo goede orde bevond als eene eenige tot dus ver. De meester bleek voor zijne taak wel berekend te zijn , stond ook bekend als een braaf, godsdienstig man. Van de 84 schoolkinderen konden er 55 lezen, schrijven, rekenen en zingen : liet eerste deden zij met beteekenis, bun gezang en fluitspel was zeer aangenaam. Ik deed vele vragen naar aanleiding van bet gelezene, sprak prijzend, aanmoedigend, opwekkend eerst tol de kinderen, daarna tol den onderwijzer en de verzamelde Christenouders. Er waren ecliler maar 4 mannen en 10 vrouwen aanwezig ; de overigen waren in de ver afgelegen rijstvelden aan den arbeid. Volgens de lijst des meesters zouden hier 166 Christenen zijn, welke de meesier des Zondags in de godsdienstoefening, bijna op gelijke wijs als op Ambon , voorgaat. — Na een eenvoudig middagmaal bij den gastvrijen meester, gedurende hetwelk Br. heymebing ons veel van -zijne ervaringen mededeelde, stegen wij weder op. Het ging tusschen klip- en rotssteenen, door verscheiden riviertjes, soms langs bet strand, soms meer landwaarts in, meest over onbebouwden, woesien grond, waarop slechts bier en daar wilde struiken en boomen zich verhieven. Zoo kwamen wij aan de negerij Bakenassie. Het landschap was hier aangenamer, meer groen en vruchtbaar. Wij waren in de residentie van een voornaam opperhoofd der inboorlingen, de kisser (vice-keizer) van het land Sonnebaai, een der grootste rijkjes van

Sluiten