Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leisch kenden zij niet. H eymering's bediende en kweekeling verstonden slechts gebrekkig hunne ongevormde taal. Er was door Br. heymering een schooltje opgerigt, en een zijner leerlingen als meester daarin geplaatst; maar de kinderen, die zeer ongeregeld opkwamen , hadden weinig meer geleerd dan de letters en het zingen van een paar liederen. Ik zocht deze menschen te beduiden, wat het doel was van mijn bezoek, hoe groot de zegen des Christendoms, waardoor onwetenden verlicht, dolenden teregt gebragt, zondaars gereinigd worden; waardoor wij van de magt des satans worden overgebragt tot den levenden, waarachtigen God. Wanneer men deze half gekleede, blinde Heidenen, met hunne hoog opgebonden haren en woest onrein uiterlijk aanschouwde, werd men met deernis aangedaan over zoo diep verval van het pronkstuk van Gods vingeren. Wat kan hen oprigten, redden, herstellen? die kracht Gods alleen, die er ligt in het Evangelium Zijns Zoons, voor een ieger lijk die gelooft." ,

Hier moeten wij het berigt van Br. van rhijn, aangaande onze Timorsche zending, afbreken, hopende het de volgende maand voort te zetten en te eindigen. Wij, zoo velen wij die Goddelijke kracht der blijde hemelboodschap ervaren, en den nood der arme Timorezen kennen, laat ons bidden en werken, zoo veel in ons is, aan hun eeuwig behoud.

Te rotxerdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Ncderlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten