Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijbel-Genootschap, de Heer gbricke , verliet dezen zomer ons vaderland met een schat van Nieuwe Testamenten in zuiver Javaansch, de vrucht van zijnen volhardenden arbeid , om het goddelijk Evangelie voor iederen Javaan toegankelijk te maken. Waarlijk als wij zien op de geringe middelen , op den grooten tegenstand en de menigvuldige belemmeringen, die' de uitbreiding des Christendoms in Oost-Indië drukken, dan vinden wij geen reden tot klagie bij den blik op de verkregene uitkomsten, maar veeleer reden tot ootmoedige dankbaarheid, en aansporing om voort te gaan met nieuwen moed. Wat echter zijn onze veertien Zendelingen, op tien Zendingsposten, onder zoo vele millioenen op ontzaggelijke uitgestrektheid gronds, daar ginds in den Oost-Indischen Archipel? Nog niet één enkelen Zendeling hebben wij voor een millioen zielen. Slechts weinige lichtpunten zijn die Zendingsposten te midden van stikdonkeren nacht of droevige schemering. Hoe velen onzer landgenooten gaan jaarlijks naar Oost-Indië om aardsche goederen zich te verwerven, hoe klein is nog in vergelijking het getal dergenen, die van hier gaan om de kostelijke parel des hemelrijks den volkeren daar te brengen in ruil! Mogten meerdere bekwame jongelingen van uit de vaderlandsche gemeenten zich aangorden tot dien Ghristelijken handel, en de opgave dienaangaande, aan het slot dezes berigts gesteld, velen tot nadenken en ernstige zelfbeproeving leiden! Wij hopen dit jaar weder zeven onzer kweekelingen wel toegerust en geordend af te vaardigen, en bidden

Sluiten