Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te gelijk met den engel des verderfs, » den engel met het eeuwig Evangelie vliegende door hel midden des hemels.'' In de gebeurtenissen van onzen tijd zien wij de vervulling van hetgeen de Heer zelf heeft voorspeld, de teekenen, dat Zijn groote en doorluchtige dag nadert. Die teekenen sporen ons aan tot verdubbelde waakzaamheid en ijver in Zijn werk, zoo ter wille van ons zei ven als van geheel ons dierbaar land en volk. Zal namelijk ons vaderland niet door den wilden ongoddelijken tijdgeest, die elders heerscht en woelt, worden medegesleept; het zal alleen daarvan afhangen of het Kijk van den Gezalfden Gods hier nog vast sta in de harten. En hoe kunnen wij dat Rijk beter bevestigen dan door krachtige medewerking aan deszelfs uitbreiding? Er bestaat tusschen hel een en het ander een noodzakelijk verband. De gaven van kennis, geloof, liefde en hoop, de bedeelingen van Gods genade worden vermeerderd in dezelfde mate, waarin de ontvanger ze aan anderen weder uitreikt. » Die heeft, dien zal gegeven worden," is de grondwet van Gods Koningrijk. De vergelding moge voor den enkelen slechts ten deele in dit leven bestaan, voor geheele natiën en volken geschiedt zij reeds ten volle hier beneden; hier reeds maai— jen zij na korten tijd, wat zij hebben gezaaid. Dat wij dan, geliefde broeders en zusters! winste doen met de ons verleende gaven en talenten voor des Heeren Rijk en der menschen behoudenis! Dat door ons Zijn eeuwig Rijk dit jaar worde uitgebreid en bevestigd met nieuwen ijver! Dan zullen wij ruste hebben onder alle schokken

Sluiten