Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en beroeringen des tijds, dan zullen wij den zegen des hemels brengen over land en volk. En wanneer Hij dan welligt dit jaar komt tot velen uwer of ons allen te zamen, zal Hij ons vinden wakende en getrouw, en ons zalig deel geven bij de goede • dienstknechten ! Zoo zij hel!

TIMOR en ROTTY.

Wij gaan voort met het geven van een kort overzigt over onze Titnorsche zending, en vatten daarom het berigt van broeder van rhijn aangaande zijne Inspectiereis weder op, daar, waar wij dit de vorige maand moesten afbreken.

»De opgerigte school te Baun in Timor's binnenland was een van de weinige voorposten des Christendoms, welke onze Zendelingen onder de woeste, heidensche Timorezen hadden geplaatst ; Want geheel hun arbeid had zich tot heden meer tot een' anderen volkstam , lot dien der Rottinezen , bepaald. Van het naburig eiland Rolty namelijk waren, deels vrijwillig, deels op last der O. Indische Compagnie of der latere regering, eenige duizende volkplantelingen naar Koepang overgekomen , die zich daar of elders rondom de baai tot naar Bahauw en Parittie lieeu hadden gevestigd. Daarom had ook vroeger lb brijvn van stonde aan het oog op het eiland Rotly geslagen, en aldaar reeds vele scholen opgerigt, tot wier onderhoud de inlanders niet onaanzienlijk bijdroegen; onze Zendelingen ter linden, hartig, noordhoff, linemann hadden op Rotly gewoond en ge arbeid: er lag mij alles aan gelegen om dit eiland uit

Sluiten