Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Zendelitigsoogpunl naauwkeurig op te nemen.

»Ik liad de broeders heymeuing en donselaah uitgenoodigd om broeder jkllesma en mij tot dat einde te vergezellen. Wij gingen den C 6 " Julij aan boord der Circe en bereikten na al te lange vaart van ruim twee etmalen de reede van Bnii, liggende aan de noordzijde, omstreeks Vialver lengte des eilands. De posthouder hupe aldaar hielp ons een bestek maken op wat wijze wij best het geheele eiland met al deszelfs hoofdnegerijen en scholen zouden kunnen opnemen. Door des Heeren hoede, die ons in menig gevaar, dat ons van onze half wilde paarden, op ongebaande, moeijelijke wegen, van zeer nabij bedreigde, genadig heeft bewaard, hebben wij het gemaakte plan volkomen mogen volvoeren. Wij hadden het geheele eiland doorkruist, de scholen onderzocht, de hoofden en volwassenen toegesproken en met hen beraadslaagd, met één woord de opgenomene laak volbragt, toen wij den namiddag van den 15 de ° weder aan boord, en 17 Julij daaraanvolgende te Koepang behouden aan wal kwamen. — Het resultaat komt kortelijk hierop neder. Rotty is een vrij belangrijk eiland. Het is van noordoost tot zuidwest omstreeks 15 uren lang, gemiddeld een derde breed. De grond is meest heuvelachtig, in aangename golving ; l]j er en d aar z ij n steile rotsen; voorts heeft het vruchtbare vlakten en weiden voor het vee en rijkdom van schilderachtige gezigten. Het bezit overvloed van runderen, buffels, varkens en vooral schapen. Beroemd zijn de paarden van Rotty , die het voornaamste artikel van uitvoer

Sluiten