Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moge de bevolking door wijlen lk bruyis en teh i.inden , die door het gezag des Residents werden gerugsteund, al te gunstig zijn afgemaald; door latere broeders is zij weder te ongunstig beoordeeld. Er liepen toen vele omstandigheden zamen , die bun werk deden mislukken. Wanneer twee Zendelingen, met de liefde van christüs vervuld, bier zicli vestigen, één te Baii en één te Termanoh, hebbende de eerste het oostelijk, de ander het westelijk deel des eilands onder zijn opzigt, terwijl zij met elkander broederlijk verkeer kunnen houden ; wanneer zij zich toeleggen op de taal der inboorlingen , zich zeiven verloochenende, met de Rottinezen Rottinees wordende, gelijk onze Heer en Zaligmaker om onzentwil een arm menschenkind en Israëliet werd, werkende onder hen in den geest van oberlin en pacalt ; dan vertrouw ik zeker, maar ook dan alleen, dat wij verblijdende vrucht zullen zien op dezen akker."

Den 19 dc ° Ju lij maakte broeder van rhijn tnet jellesma, iiahtig en donselaar zijn' laatsten uitstap op Timor. Eerst gingen zij naar Oelio, donselaars tijdelijk verblijf. Zijne woning was eene ligt opgeslagen inlandsclie hut tusschen struiken en wildernis. (Zie ons vorig Nomraer, bl. 1G8). De school, onder leiding van een' door broeder roskott gevormden meester, werd vrij goed bevonden. Des anderen daags naar Babauw, waar op een heuvel, die verrukkelijk uitzigt bood, eene betere woning voor onzen broeder donselaar werd gebouwd. De inspectie der school voldeed uitnemend; want de meester pello was een man, waarin geest en leven

Sluiten