Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bidden, dat onze God dit eiland des oostens in ontferming aanzie, de zon uit Sion doe opgaan en schijnen in de duisternis en doodsschaduwe der inboorlingen , opdat zij, na den langen nacht , met ons een blij en dankbaar Kersfeest mogen vieren !

Wij brengen ter kennis van hen, die wenschen in ons Zendelingsbuis opgenomen te worden, dat zij zich daartoe vóór den eersten April hebben aan te bieden, onder het adres van den Eerw. Heer n. hiebink, Director van het Zendelingshuis, met overlegging van goede getuigenissen, zoo mogelijk door Bestuurders of Medewerkende Leden des Genootschaps gegeven, waaruit voldoende blijkt, dat zij kunnen worden in aanmerking genomen. Verlangen wij in de eerste plaats, dat zij zich zeiven beproeven, of zij zich door het rcgte beginsel, liefde tot Christus , daartoe gedrongen gevoelen, wij wenschen ook, dat zij wel toezien of zij den noodigen aanleg bezitten en aan de gestelde vereischten kunnen beantwoorden. Zij moeten vrij zijn van hinderlijke ligchaamsgebreken, eene vaste gezondheid genieten, den leeftijd tusschen 16 en 23 jaar hebben, tot leden der gemeente zijn aangenomen, en niet door stand, beroep, verbindtenissen of maatschappelijke pligten belemmerd worden om zich onverdeeld aan de zaak des Heeren te wijden.

Bij het onderzoek, dat voor eene commissie uit het Bestuur plaats heeft, moeten zij bewijzen geven, dat zij duidelijk en met oordeel lezen; eene goede hand schrijven; de hoofdregels van het rekenen, met insluiting der gewone en tiendeelige breuken en des regels van drieën kennen ; zich de beginselen der Hollandsche taal hebben eigen gemaakt; met de geschiedenis en aardrijkskunde niet onbekend zijn, vooral ten opzigte van het Heilige Land, het Vaderland en zijne Overzeesche Bezittingen; en die mate van Bijbel- en Evangeliekennis bezitten, die men bij wel onderwezene leden der gemeente kan onderstellen.

Te botterdam , bij M. WIJT & ZONEN,

Drukkers van het Nederlandschc Zendelinggenootschap.

Sluiten