Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na mijne aankomst, woonde ik er de gewone Maleisclie Donderdag-avond-godsdienst bij. Des zondags morgens wordt er in liet Hollandscli gepredikt, des avonds en in de week in liet Ma— leisch. Zeven jaren lang was zulks door de drie broeders, schwarz , hebrmann en wilgen gedaan , die dan bij afwisseling hier eene maand zich ophielden, tot dat de aankomst van broeder linemann hen van deze zware maar gezegende dienst bevrijdde. Inderdaad gezegend: ik vond er toch als vrucht daarvan, belangstelling en opwekking bij de gemeente, zoo bij het kleiner Europeescli, als veel grooLer Maleisch gedeelte — hel laatste mag ruim 1000 zielen bedragen — en toefde toen en later gedurende de stille week en Paaschdagen met veel genoegen en stichting onder haar."

Nadat de Inspector nu verslag gegeven heeft van de onderhandelingen, welke hij met den Resident had te voeren over de teederste belangen onzer missie alhier, en die eindelijk met gewenschten uitslag zijn bekroond, gaat hij voort zijne ervaring op het eigenlijk zendelingsveld in de binnenlanden, waar hij bij afwisseling op onze vier zendingsposten tot 23 April vertoefde, aldus mede te deelen:

»Maandag den 15 dCD Maart reden wij uit naar Tondano. Alles vereenigde zich om mij blijde en hoopvol, ja feestelijk te stemmen: de rijke prachtige natuur, de verkwikkelijke berglucht, de ontmoeting van broeder wilken , de schooljeugd van Kakas— katsen , die ons op weg met godsdienstig gezang verwelkomde, het uitzigt eindelijk om Tondano, de kroon van ons zendelingswerk, nu dra met eigen

Sluiten