Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijs van dezen man mijne ziel gered — nu dien ik den Heer jeziis , nu weet ik, dat Hij ook voor mij, ouden zondaar, zijn bloed op Golgotha heeft vergoten, dat Hij ook mij wil opnemen in den hemel, en wanneer Hij mij nu roept, dat welhaast zijn zal, ben ik van harte gereed ; ik antwoord: ja, Heer! ik kom, en ik ga met blijdschap." Het was ten hoogste treffend en zielroerend, wat ik hoorde en zag, vooral als men bedacht, wie deze menschen nog voor weinige jaren waren geweest. Ik stond ook op en sprak uit het volle hart eenige woorden van blijdschap en dank en opwekking, desgelijks broeder jellesdia. Ten slotte werd er een gezang aangeheven en scheidden wij onder hartelijke wederkeerige groete en zegenbeden. Wij voeren verder naar eene andere negorij, Telia geheeten. Daar waren nog slechts weinige Christenen: wij vonden er echter eenige goede teekenen. Zoo hadden de Alfoeren zelve er eene school gebouwd en zekeren leerling van riedel, simon genaamd, een' wakker en welgegrond Christen, onlangs tot meester en voorganger verkozen. Broeder biedel laat hen zooveel mogelijk zelve hunne meesters kiezen , en tracht hen door alles op te leiden tot geestelijke vrijheid en zelfstandigheid. Een zeer oud man, vroeger moordenaar en hoofd eener rooversbende, kwam en verzocht, gelijk hij reeds vroeger gedaan had, om te mogen worden gedoopt. Doch onze biedel verwees hem nog tot nadenken en onderzoek en zelfbeproeving. Ook de hukum (hoofd der plaats) kreeg van

Sluiten