Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam, bet voorkomen had van iemand in ons vaderland in de volle kracht des levens. — Hij was toen 47 jaren. — Of was het, dewijl in de twee laatste jaren die tranen bij toeneming in gejuich begonnen te verkeeren? Zeker komt hier, naast den goddelijken zegen, de gezonde lucht van deze streek, gelijk de matige levenswijs mede in aanmerking. Hier nu troffen wij al de broeders te zamen. Wij hadden dezen en den volgenden dag gewiglige beraadslaging en onderlinge mededeeling over de belangen der Zending, waarvan de naauwkeurige aanteekening elders is nedergelegd. Ik leerde daardoor het werk onzer Zendelingen, de groote moeiten en hinderpalen, die zij te overwinnen en verduren gehad hadden, meer van nabij kennen. Broeder schwarz had daarin rijkelijk gedeeld. Mijn hart brak, als ik mij voorstelde , hoe deze broeder, die van een gevoelig gestel is, jaren achtereen hier in deze heidensche wildernis, ver van alle beschaafd verkeer, onder aanhoudende tegenwerking van hoofden en opzieners, schijnbaar vruchteloos had gewerkt en allerlei ontberingen en moeiten had moeten verduren. Doch nu was de harde korst gebroken; ook hier te Langoicang begon het in tranen gestrooide zaad liefelijk te kiemen, terwijl het op vele andere negorijen, die mede aan de zorg van schwarz waren toevertrouwd, reeds blijde vruchten begon te dragen. Als voortreffelijke hulp stond zuster schwarz haren man ter zijde. Daar omstreeks uit Europeesche ouders geboren, was zij met de Al-

Sluiten