Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

foersclie landtaal in vele verschillende tongvallen ten volle bekend, en diende zij liaren man veelal als tolk, totdat deze zelf zich met goed gevolg daarop is gaan toeleggen. De werkkring van broeder schwarz was waarlijk al te groot voor één' mensch, omvattende vier en vijftig negorijen, met een en twintig duizend Alfoeren; door de komst van nieuwe Zendelingen zal dezelve minder wijd van omvang en meer binnen zijn bereik gesteld worden. De voornaamste dezer negorijen hadden scholen en beginselen van Christelijke gemeenten. In zijne woonplaats Lanyowang bevond ik de school nog slechts middelmatig, doordien de kinderen zoo zeer ongeregeld opkwamen: in Kakas veel beter, terwijl daar leven komt in de gemeente. School- en kerkgebouw is hier bijna overal één. Zoo verzamelden zich eerst de schoolkinderen; deze werden onderzocht, vermaand, opgewekt5 daarna hadden wij het woord tot de verzamelde gemeente, die de plaatsen der schoolkinderen had ingenomen, terwijl rondom de lieidensche Alfoeren in menigte stonden en luisterden. In Tompusso vonden wij goede school en bloeijende gemeente, kleiner, maar soortgelijk als te Tondano. De Majoor aldaar was een waardig Christelijk voorganger van zijn volk. In Kawangkowang vonden wij mede veel gunstigs. Te Sonder troffen wij eenen hoffelijken Majoor, die als hoofd-oiïicier in den Javaanschen oorlog had gediend en eene tint van Europeesche beschaving, maar daarmede geen echt Europeesch Christendom had overgeno-

Sluiten