Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigd zijn. Ten slotte volgde de huwelijksinzegening van den Majoor van Langowang met zijne vrouw, waardoor deze man, die, schoon vroeger gedoopt, lang een heimelijk tegenstander van broeder schwahz gevveest was, zijne overgave aan God, ten minste zijne betere gezindheid te kennen gaf. De invallende duisternis belette broeder herrmaisn naar zijn voornemen en wensch eene toespraak te houden in het Alfoersch. Na den afloop der godsdienstoefening verzamelden zich nog vele hoofden en meesters met hunne vrouwen in de pastorij. Vriendelijke gesprekken, naar aanleiding van al het gehoorde en ondervondene op heden, bezorgden ons een' liefelijken avond na dezen schoonen, rijken en gezegenden dag, een' dag vol roerende herinneringen en zoete verwachtingen voor ons allen, maar inzonderheid voor broeder schwarz."

Die verwachtingen zijn tot heden niet te leur gesteld. Was broeder van rhijn er getuige van, hoe alomme de tegenstand wijkt en honger en dorst naar Gods geregtigheid ontwaakt, de latere berigten hebben die uitzigten allezins bevestigd. » Mijne werkzaamheden," dus luidt het in den laatsten brief van broeder schwarz van 22 Maart 1848, » zijn nu door den zegen en de hulp des Heeren bijzonder voorspoedig. Eiken dag bijna heb of krijg ik nieuwe stof tot blijdschap, vertroosting, hoop en dankbaarheid, zoodat ik zeggen kan: het werk des Heeren is door Zijne genade en tot verheerlijking van Zijnen naam thans bloeijend in mijnen werkkring. Wat ik daarbij gevoel, hoog-

Sluiten