Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geachte Bestuurders! kunt gij, die met mijnen vroegeren toestand bekend zijn, u voorstellen. Sedert het vertrek van onzen waardigen, mij onvergetelijken Inspector, wiens bezoek alhier de Heer zoo zigtbaar gezegend heeft, heb ik met meer opgewektheid en vrijmoedigheid gewerkt, en heb ik ook meer wezenlijke vruchten op mijnen arbeid gezien, gelijk u uit mijn in te zenden dagboek blijken zal. Velen, oud en jong, komen tot mij, belijden hunne zonden, verfoei ij en hun vroeger leven, werpen de voorwerpen hunner bijgeloovige vereering weg en vvenschen door het geloof in chbistds behouden te worden. Het getal ledematen is toegenomen, en er zijn er nagenoeg achthonderd in mijnen werkkring, die zich voorbereiden, om door den Heiligen Doop in de gemeente te worden opgenomen. Deze allen worden door mij, mijnen medehelper adrianüs en eenige opgewekte schoolmeesters op gezette tijden onderwezen. Daar ik thans de grootste moeijelijkheden in het aanleeren der Alfoersche taal te boven gekomen ben, zoo kan ik thans zelf in die taal onderwijs geven, en des zondags een woord van vermaning en opwekking in die taal tot de verzamelde menigte spreken. Daardoor kan ik thans veel meer doen dan vroeger, toen ik mij alleen kon bezig houden met de jongelieden, die Maleisch geleerd hadden."

Terwijl wij hier de mededeelingen van broeder van bhijn afbreken, om die in het volgende nommer voort te zetten, voegen wij er nog het berigt aan toe, dat broeder hahtig , die den 30" e ° Maart

Sluiten