Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Soerabnja vertrokken was, na Makassar en Ternale aangedaan te hebben, den Junij te Kerna in de Menahasse van Menado is aangekomen. «Zoodra ik mijne goederen," dus seiirijft hij ons den 26 slc ° Junij, »van boord ontvangen en bezorgd bad, begaf ik mij met vrouw en kinderen naar Menado, en kwam tegen den avond bij broeder en zuster unemann aan, waar wij ons te buis gevoelden. De ongesteldheid mijner vrouw verhinderde ons in gezelschap de bovenlanden te bezoeken, en broeder linemann en ik reden dus den 14 dcn Junij alleen naar Tondano , nadat de overige broeders tot het houden eener zamenkomst aldaar waren uiigenoodigd. Gij kunt nagaan, dat het mij aandoenlijk is te schetsen wat mijn hart gevoelde, toen ik na één en twintig jaren die broeders weer mogt ontmoeten, met wie ik in opregte Christelijke liefde was verbonden geweest en nu weder in zoo naauwe betrekking trad." Onze broeder maakte bij het afzenden van zijnen brief de noodige schikkingen, om zich in eene negorij in de nabijheid van Kema te vestigen. Moge de Heer er hem den weg bereiden en zijn' arbeid voorspoedig maken!

Te noTTERUAM, bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap,

Sluiten