Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelen, die zich builen de havensteden vestigden, hebben er een onzeker verblijf. Natuurlijk laat zich de behoefte aan evangelieboden uit de Chinezen zeiven , die ongehinderd overal in het binnenland kunnen doordringen, hoe langer zoo meer gevoelen, en onderscheidene Zendelingen stellen zich de opleiding van Chinesche predikers bij toeneming ten doel. Gij weet, dat onze broeder gützlaff zich boven allen hieraan laat gelegen zijn, en uit het Chinesche Zendelinggenootschap, dat hij oprigtte, zich aanhoudend mede - arbeiders kiest. Aan het slot van ons Maandberigt in 1847 (1), waarin wij u het laatst van China deden hooren, lazen wij, uit een' zijner brieven: » Het is waarschijnlijk, dat wij over een jaar bij de honderd arbeiders tellen." En nu kan hij reeds een getal van honderd en twaalf Chinesche predikers noemen. Den 27 ste ° Maart van dit jaar schreef hij ons den brief, dien wij hier laten volgen:

» Het is nu bijkans twee en twintig jaar, sedert ik Europa verliet; ik kon mij toen geenszins voorstellen, dat God met zoo veel ontferming en liefde tot op dit gewigtig tijdstip mij zou sparen. Het werk wordt elke maand uitgebreider en gewigtiger, en waar men den naam van den Verlosser nog niet gehoord heeft, heeft men nu aangevangen de blij maar te verkondigen. Alles is nog in zijne kindschheid; er is nog niets gedaan, dat aanmerking verdient: maar de Heer heeft het begin van een zeer groot werk gemaakt. In het vaste vertrouwen

(1) N». 6.

Sluiten