Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar leidsman dragen ieder een pak, openen dat en geven den inhoud aan pohlmann over; het waren twee afgodsbeelden. Sinds onheugelijken tijd hadden zij op hun huisaltaar gestaan voor de kast, waarin de lijsten der voorouders hewaard worden. Nu hadden zij deze plaats moeten vaarwel zeggen. Op een papier, dat deze menschen overreikten , stond geschreven: » De familie ong uit Tschiang-Tsohin , tschukg tscbuan, t8chung hong en hunne moeder hongsi hebben de geboden van ciiristos aangenomen." De bekeering dezer menschen had langs den waren evangelieschen weg plaats gehad, en dat zij de twee afgoden nu zoo openlijk overgaven, dat deden zij niet om opzien te verwekken, maar omdat zij het hunnen pligt rekenden. Zij behooren tot den middelstand en bezitten het noodige. De jongste zoon had voor ruim twee jaren voor het eerst het evangelie hooren prediken, en was er door getroffen geworden, zoodal hij de prediking regelmatig kwam bijwonen. Weldra sprak hij ook zijn' broeder over de waarheid, die hij had leeren kennen, en ook deze kwam de prediking hooren. Pohlsukn had hem voor anderhalf jaar voor het eerst in de kerk gezien, en weldra een' man in hem gevonden, die met schranderheid, aandacht en opregtheid de waarheid zocht. Voor alles wilde hij gronden hebben, en niets nam hij aan zonder bewijs. Hij deed vragen en maakte tegenwerpingen; maar altijd was hij bereid om te spreken en te hooren. Somtijds bezocht hij onafgebroken alle godsdienstoefeningen, soms ook bleef hij een' tijd

Sluiten