Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1849. no. 9.

MAANDBERIGT

VAN HET

N EDERLANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCHAP,

betrekkelijk de uitbreiding van het C hkistendom , bijzonder onder de

HEIDENEN.

ZUID-AFRIK A.

FRANSCHE ZENDING.

Wij willen u weder in dit uur omtrent dm arbeid der Fransche Zendelingen onder de Bechunnen in Zuid-Afrika , in de binnenlanden van de Kaap de Goede hoop , een en ander mededeelen. Gelijk wij daarbij op uwe belangstelling mogen rekenen, omdat gij deze zending als eene der meest bloeijende hebt leeren kennen (1), zoo zullen velen te liever van haar hooren, omdat zij haar met hunne gaven ondersteunden. Namen wij alzoo deel in de bezwaren, waarmede het Fransche genootschap in het vorige jaar door geldgebrek had te worstelen , nu kunnen wij deel nemen in de blijde uitkomst, die aan onze broeders te

(1) Bij herhaling werd deze zending in onze Maandberigten behandeld, laatstelijk in n°. 10 van 1847.

9

Sluiten