Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook deden, om hem weer huiswaarts te lokken, hij liet zich niet bewegen. Hij is tusschen de 16 en 17 jaren oud. Er is iets goeds voor den Heer van hem te wachten, indien hij iu de kennis der waarheid mag opwassen en volharden.

Elders gaat het daarentegen minder bemoedigend voor de arbeiders in den wijngaard des Heeren. Br. muller , die te Hoobly werkt, deed met zijne vrouw eene reis door een twintigtal dorpen. Velen waren bereid, om hem te liooren. Op ééne plaats vooral was hij gedurende twee dagen aanhoudend van menschen omringd. Eindelijk, nadat hij hen vermaand had, de valsche goden te verlaten, en den alleen waren God te dienen en voor Hem te leven, zeide één uit hun midden : » Wij verlaten onze goden nog niet." Zij aarzelden echter daar evenmin, als op de overige dorpen, vrij algemeen te erkennen, dat Br. müllkr de waarheid had gepredikt. Wij bidden met hem, dat de God aller genade het verstand en het hart van deze blinde afgodendienaars verlichten moge, opdat zij de waarheid niet slechts erkennen, maar ook aannemen en daardoor zalig worden.

Uit Bettigherry melden de BB. stilleh en kies, dat zich een verblijdend verschijnsel heeft opgedaan in de bekeering van een' Lingaïten-priester, die door zijn' koenen stap, zoowel als door zijne geheele persoonlijkheid, zigtbaar grooten invloed uitoefent op velen, van wie reeds goede hoop gekoesterd mag worden. Toen hij het eerst de beide Zendelingen een bezoek bragt, verhaalde hij, hoe

Sluiten