Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen. Maar, geliefde medearbeiders! wij moeien niet rugwaarts zien, tenzij dan in den Apostolischen tijd. — Niettegenstaande de onaanzienlijke, ja geringe vrucht, die onze arbeid heeft aan te wijzen, wanneer men aan haar een' maatstaf legt, die genomen is uit de Christelijke kerken in Europa , gelijk zij zich na een bestaan van vele eeuwen verloonen, willen wij ons toch ook regt van harte met dankzegging en lof in onzen grooten oversten Herder verblijden, omdat Hij onzen Broeders wederom meer dan honderd zielen in het laatste jaar toegevoegd heeft, die, al zijn zij ook nog zwakke kinderen in de genade, toch onder den voedenden en sterkenden invloed staan van de blijde boodschap der genade Gods."

Met hen moeten wij ons verheugen, dat op onderscheidene plaatsen het Evangelie des koninkrijks gepredikt, aangenomen , beleden wordt. Elke zondaar, tot den Heer jezus christus gebragt, is toch een groote aanwinst voor het Godsrijk, al schijnt hij onbeduidend in vergelijking van de honderdduizenden, die zich nog niet bekeerden. Over éénen zondaar, die het eigendom van christus wordt, is immers blijdschap onder de engelen Gods!

Te hotterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nedsrlandsch Zendelinggenootschap.

Sluiten