Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de inboorlingen voor hunne kerk te winnen zijn gelieel en al mislukt, zoodat zij ook het eiland weder verlieten, en er slechts één priester overbleef om voor de Fransche gezagvoerders en soldaten dienst te doen. Eu hoe velen er zijn, die den Bijbel waarderen, en zich van dat beste wapen tegen de aanvallen der Roomsche kerk vrijwillig voorzien, blijkt ons, als wij in het laatste verslag van het Londensche Zendelinggenootschap lezen, dat er zeven honderd Bijbels op het eiland verkocht waren, waarvoor het Bijbelgenootschap £ 280, dat is ƒ 3360, ontving. Dat wapen zal hun zijn te stade gekomen; want de Roomsche kerk heeft een' nieuwen aanval beproefd. Volgens een schrijven van een' der Zendelingen was er weder een groot getal van priesters voor al de Societeits— eilanden aangekomen. Omtrent de werkzaamheid van deze Zendelingen is ons echter nog niets naders gebleken. Uit denzelfden brief zien wij met blijdschap, dat de Fransche bevelvoerder niet alleen de beschaving, maar ook de zedelijkheid onder de inboorlingen zoekt te bevorderen, en daartoe zoowel de scholen begunstigde, als de bijwoning der openbare godsdienst aanmoedigde. De Zendelingen erkenden met dankbaarheid deze zijne bemoeijingen.

De eilanden in de Zuidzee zijn verbazend talrijk. Zoo zijn bijvoorb. de Fidschi— eilanden, in elkanders nabijheid gelegen, en daarom te zamen onder dien naam begrepen, wel twee honderd in getal. Vele dier eilanden zijn zeer klein, en

12*

Sluiten