Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben of geheel geene of slechts een gering getal van bewoners. Kon nu het Evangelie op al die eilanden, waarvan zeer vele met elkander geen gemeenschap hebben, alleen door buitenlandsche Zendelingen gebragt worden, zoo moest menig eiland langen tijd van dien kostelijken schat verstoken blijven. Daarom zien wij er de trouwe liefde in van den Heer, dat Hij juist daar, waar dit het meest noodig was, onder de nieuwe Christenen uit de Heidenen een' brandenden ijver verwekt, om het Evangelie, dat hen zoo gelukkig maakt, ook op andere eilanden te brengen. Te gel ijker tijd vinden wij daarin eene beslissende proef van het hartelijk en levend geloof in den Heer, dat in vele dezer eilanders woont, en zien in hen beschamende en opwekkende voorbeelden. Het is toch geene ligte zaak, die deze inlandsche predikers aanvaarden, wanneer zij tot de Heidenen gaan. Zij begeven zich niet zelden in dreigend levensgevaar, en niet weinigen hebben reeds in het lot van williams gedeeld en zijn den marteldood gestorven. Maar ofschoon zij zich hiervan ten volle bewust zijn, vinden de Zendelingen in hunne jeugdige gemeenten altijd weder mannen, die hunne zielen overgegeven hebhen voor den naam van onzen Heer jezus Christus . Van het lijden dezer mannen, maar ook van hunne uitredding en bewaring door den Heer, willen wij u iets doen hooren.

Op hei Pijnen-e iland, behoorende tot den groep van NieuiC'Caledonïè , waren, evenzeer als op

Sluiten