Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuie-Caledonië zelf, inlandsclie Zendelingen geplaatst van de Tonya- en iSamoa— eilanden. SaMoëLi en apela , zoo heetten zij, hadden zich daar gevestigd, de eerste met zijne vrouw. Nu is er op deze eilanden eene meening verspreid, die helaas! niet zelden welgegrond is geweest, dat verderfelijke ziekten door vreemden worden aangebragt. Het uitbarsten van eene heerschende ziekte onder de bevolking leidde tot den moord van deze menschen. Samixla en apela waren in hunne tuinen, op vrij grooten afstand van hunne woning, gaan arbeiden. Apela komt het eerst terug met het achtjarig kind van SAMiëtA, en wordt onder weg aangevallen en met het kind vermoord. Datzelfde lot treft sAMcëLA, die nog op den akker wordt aangetroffen. Nu begeven de moordenaars zich naar de woning, waar zij de vrouw van sAMoëLA vinden. Het hoofd van den troep treedt binnen , en stelt der arme weduw voor, dat zij zijne vrouw worde. Zij weigert dat en zoekt eenig geschenk te vinden, dat den woestaard tevreden stelt; maar deze roept weldra zijne makkers, en ook het vierde slagtoffer valt onder hunne handen. De lijken van SAaicëLA en zijne vrouw werden daarop verslonden, en de twee andere in zee geworpen.

De Koning van het Pijnen- eiland, matüra, zond nu de bijl, die apela en samdcla had neergeveld, aan het Opperhoofd, op wiens grondgebied de inlandsche predikers op Nieutc-Caledonië woon. den, met den last om deze mannen ook te dooden.

Sluiten