Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar later met gezegende uitkomst bekroond werd. De man, die ons tlians van die eilanden zal doen hooren, is de Wesleyaansche Zendeling lawrv, dezelfde, die in 1822 zoo veel tegenstand vond, dat bij naar elders lienentoog. Deze man is tegenwoordig belast met bet oppertoezigt over de Zendingen van zijn genootschap in de Zuidzee. In die betrekking bezocbt bij in bet vorige jaar de Vriendschaps—e. ilanden, met bet scliip van zijn genootschap de John TVesley, en bragt er twee maanden door, en gelijk bet bem zeiven een streelend genoegen was daar, waar men bem vroeger naar bet leven stond, nu met open armen ontvangen te worden, zoo was ook bet verslag, dat bij van dit bezoek geven konde, in booge mate verblijdend. Op al de voornaamste eilanden der groep zijn tbans Zendelingen gevestigd; zij zijn tien in getal. Zij hebben een groot aantal medehelpers uit de inboorlingen, zoowel in de evangelieprediking als bij de scholen werkzaam. De scholen, wier getal omstreeks honderd vijjtig beloopt, bevatten zes duizend kinderen, en op al de zendingspos ten te zamen telt men omtrent even zoo veel avondmaalgangers.

Wij ontleenen aan dat verslag enkele bijzonderbeden. Hooren wij den Heer lawry over twee door hem op Tonga doorgebragte Zondagen. » 13 Junij 1848. Heden begon de godsdienst ten negen ure. De zeer groote kerk was geheel vol. De Heer thomas predikte. Na zijne toespraak deed de Koning het gebed, en wel op zoo treffende

Sluiten