Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangenaam is. Treffend was het te zien, als hij zijne handen over zijn volk uitstrekte, dat hij aan de eene hand een' vinger miste, dien hij als Heiden, naar het hier vroeger heerschend gebruik, aan een' zijner goden geofferd had."

Van Tonga begaf de Heer iawry zich naar het eiland Vavau. Dit ligt in het midden van honderd vijftig eilanden of eilandjes, waarvan slechts een twaalftal bewoond is. Vier van deze eilandjes bestaan uit vuurspuwende bergen, die van tijd tot tijd rook en vlammen uitwerpen. Een van deze is onlangs bij eene vreeselijke uitbarsting geheel in tweeën gespleten. Vavau en andere eilanden, waar plantengroei mogelijk is, bieden een verrukkend schouwspel aan. Al de boomen en vruchten der keerkringslanden groeijen er in den rijksten overvloed. Juist daardoor echter zijn er de inboorlingen , bij het heete klimaat, tot luiheid en ledigheid geneigd, waaruit in hun' heidenschen staat alleen de oorlog hen kan opwekken.

Op het eiland Vavau bezocht de Heer iawry een der scholen, » Ik was diep getroffen," zegt hij, » door hetgeen ik hier aanschouwde. Omstreeks zestig jongens en meisjes zaten daar neder, allen net gekleed, en velen reeds gevorderd in nuttige kennis. In het midden van een ruim vertrek zaten zij in vier rijen. Een inlandsche leeraar en zijne vrouw stonden aan het hoofd der school, en vier andere geschikte inboorlingen waren hun ter hulp. Er heerschte stilte en aandacht bij elk vak, dat behandeld werd. De kinderen toonden

Sluiten