Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel bekend te zijn met de Schrift; eenigen hunner schijnen in waarheid God te vreezen. Zulke scholen hebben wij er nu zestig in hel distrikt van Vavau. Dat zijn de kweekplaatsen, waar burgerlijke en zedelijke hervorming voor deze beminnelijke eilanders van uitgaan. Ik voeg er bij, dat deze scholen aan hunne oprigters en verzorgers groote eer aandoen."

De Heer lawry deed op Vavau nog een ander zeer gewigtig onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid van drie inlanders, die tot medehelpers der Zendelingen zouden worden aangesteld. Hij oordeelde hen daartoe bevoegd te zijn. Omtrent eenen hunner, met name benjamin latuseld , geeft hij een uitnemend getuigenis. » Benjamin" schrijft hij, » is een der uitstekendste Christenen, die ik hier heb aangetroffen. Zijne gaven verheffen hem ver boven zijne overige landgenooten. Hij heeft bij zijne opregte godsvrucht een helder verstand, en steekt in bekwaamheid boven zijne broeders uit. Hij spreekt de drie dialekten der Tonga— Fidschi— en Samoa— eilanden." Later bragt de Heer lawry zelf dezen man, met nog twee inlandsche onderwijzers naar het eiland, waarvoor hij bestemd werd, waar reeds eenige honderden van Christenen waren, die tot dusver slechts enkele bezoeken der Zendelingen ontvangen konden. Een ander der ondereochte inlandsche helpers, met name joiunnes faebüla , verhaalde omtrent zijne Christelijke roeping en ervaring aldus: » Ik woonde in mijn eigen land, de

Sluiten