Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer goed. Huune zeden zijn niet alleen verbeterd, maar hebben eene gebeele hervorming ondergaan. Vroeger waren zij overgegeven aan leugen en diefstal, aan trouwloosheid en onreinheid. Nu kunnen velen gerust op hun woord geloofd worden. Ik geloof niet, dat zij in ijver voor waarheid en regt bij de Nieuw-Zeelanders achterstaan; een bedrieger wordt met den vinger nagewezen en de onreinheid verbergt zich. Er zijn ook hier gelijk overal onder de bekeerlingen onopregten; maar zelden zag ik, zooveel ik oordeelen kon, zoo weinig kaf onder het koorn als hier. Meermalen dacht ik, terwijl ik onder hen vertoefde: wat buiten het Evangelie van christcs kon toch in die mate dat volk gereinigd hebben van zoo vuile vlekken? Dat vermogten geene burgerlijke wetten; geen kralentellen en kruismakenj geen ontvangen doop en geestelijk gezag ; geene onchristelijke zedeleer. Neen ! God heeft het gedaan door Zijn woord en Geest, en het werk is Hem waardig, en zij, die de eer hadden om in Zijne hand het middel te zijn om een geheel volk alzoo te hervormen, kunnen hunne plaatsen met weinigen op aarde verruilen, of zij zullen bij die ruiling verliezen."

Zoo komt dan Gods Koningrijk in de Zuidzee; liet licht gaat er op over de eilanden, die op de leer van onzen Heiland wachtten, en de Heidenen beginnen in dat licht te wandelen.

Wij ontvingen het verblijdende berigt, dat

Sluiten