Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestuur, voor Regtswezen, voor Financiën, voor Cultures, voor Legers en Vloot, zelfs voor de Eerediensten onder de Europeanen. Onder deze ambtenaren zijn een aantal mannen, die zich onderscheiden hebben op verschillend gebied, wier verdiensten ook ter bevordering van de volksbelangen niet miskend kunnen worden.

Maar de Regering mist mannen, die zich voorgenomen hebben, ter wille van een beginsel, te midden van de inlanders te leven, die zich vertrouwd maken met hunne talen, hunne zeden en gewoonten, die zich vertrouwelijk begeven in hunne huizen, en wederkeerig hunne woningen voor den inlander openstellen. En zulke mannen zijn noodig, om den afstand tusschen inlanders en Europeanen te verminderen, om bij den inlander het vertrouwen te wekken en te onderhouden op europesche, op christelijke instellingen.

Het kon zijn, dat de gewone zendeling niet beantwoordde aan de hoogste eischen, die de Regering voor eene zoo gewigtige tak van werkzaamheden zou stellen: eene Regering moet van hare dienaren veel eischen. Maar in geen geval zal zij vergeten, dat het in onzen tijd hare roeping is, niet enkel voor de materiële welvaart der koloniën te zorgen, inaar ook vrede, welwillendheid, liefde voor onze christelijke instellingen onder haar te bevorderen. Zou het waarlijk ongerijmd zijn, als zij eene rubriek aan het getal harer ambtenaren toevoegde, wier roeping het was voor en met en te midden van het volk te leven? Of zou het, zoo lang de Regering zulke mannen nog niet heeft > ongerijmd zijn door haren invloed, mannen te steunen, die zich van wege vereenigingen daartoe aanbieden? Zij behoudt en behoort te behouden de magt, die tusschen beiden komt, wanneer botsingen of gevaren ontstaan. Het Regeringsreglement plaatst den zendeling onder het toezigt van de Regering; zou deze 'net in staat zijn hare magt te doen gelden, wanneer het staatsbelang dit vordert? Zou de zending eene magt vertegenwoordigen grooter, wil men gevaarlijker, dan die van industriëlen? Grooter dan die van den Staat?

Sluiten