Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij vertrouwen dat, als eenmaal rle zending in haar waar karakter gekend wordt, men in Nederland zal gaan zeggen: Ondersteun de zending; want dan zal men begrepen hebben, dat zij een onmisbaar element is voor de beschaving van de inlandsche maatschappij.

De Regering, vertrouwen wij, zal hare roeping erkennen, vroeger of later.

Maar zullen de zendingvrienden zóó lang voortgaan met het ondersteunen van het door hen aangevangen werk? Het is te hopen! Mogten zij terug treden, dan zou op hen eenmaal van toepassing worden: y Vele eersten zullen de laatsten zijn." Dat verhoede God!

Moge het jaar 1876 zich kenmerken door vernieuwden ijver van hen, die de zending liefhebben, als bestemd om het Evangelie van jezus Christus aan de volken te brengen! Waarlijk, wij kunnen het onzen vrienden niet genoeg op het gemoed drukken: de zending heeft eene hooge beteekenis; zij N is geroepen een' belangrijken invloed te oefenen op het lot der volken, zoo in Europa als in andere werelddeelen. Maar zij zal nog lang blijven kwijnen, wanneer hare vrienden hunne roeping niet verstaan of te weinig behartigen.

//Komt, Broeders! voortgetreden!

Een gids gaat aan uw zij',

Die , wanklen soms uw schreden ,

Staat met zijn hulp nabij."

Die gids schenke ons wijsheid, kracht en volharding; versterke ons in het geloof en in de liefde! Zoo zal het jaar 1 876 ons een goed jaar zijn, dat ons de vrijmoedigheid geeft, om ook te zingen:

«Ziet! 't zonlicht schenkt ons moed,

Als of de zoete blikken Eens vaders ons verkwikken:

Voorwaar wij hebben 't goed!

Sluiten