Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schoolbanken zijn zeer mooi; deze heeft de lieer kreemkr doen maken, 40 stuks. De opkomst der kinderen op de catechisatie, 'sWoensdags, bedraagt gemiddeld 55, hoogstens 70, minstens 36; Donderdags 52 en Vrijdags 32.

Degenen, die leereu met het voornemen om gedoopt te worden, zijn 24. Ik onderwijs hen 'smorgens ten 11 ure. Vierentwintig meisjes leeren voor hare belijdenis. Deze onderwijs ik ten 2 ure en de jongelingen ten 5 ure.

Sedert September 1874 ben ik gedurende twee maanden zwaar ziek geweest. Door de goede verzorging van den Heer kruijt en de liefde des Heeren ben ik weer hersteld. Dag en nacht bad ik den Heer dringend, omdat mijn hart zeer verlangde, mijn onderwijs te kunnen voortzetten en begeerig was aan de uitbreidiug der gemeente werkzaam te zijn, en de oprigting der nieuwe kerk te beleven. De Heer gaf gunst wegens zijne ontferming.

Mijn zoon (1) bernardus is nog altijd ziek. Toch ontbrak het ook hem niet aan de verzorging van onzen Leeraar, zoo min als mij. Dagelijks bezocht Mijnheer mij, als geen ander noodzakelijk werk hem verhinderde, en zoo is het ook ten opzigte van bernardus , terwijl Mevrouw ons dagelijks soep zendt.

's Maandags, Dingsdags, Woensdags en Zaturdags bezoek ik, buiten noodzakelijke verhindering de broeders in de desas in den omtrek, tegelijk om het Evangelie te verkondigen en hen, die geen belangstellen of traag zijn of gedurende geruimen tijd niet in de kerk kwamen, tot herinnering te brengen.

Ik heb het portret van u, den Leeraar gezien, dat de Heer kruijt ons vertoonde. Mijne bede tot God en den Heer jezus is, dat Hij u een lang leven schenke, uwe deugden en wijsheid vermeerdere en bevestige, uwe leiding en bestiering in het onderrigt, en de voorbeden der geloovigen in de gemeente Naaldwijk bestendig over u doe zijn.

U en der gemeente worden hierna enze heilbeden aangeboden.

Brief van mij, paulus , voorganger van de javaansche christenen. En mij, joram onderwijzer der school.

Mêdjo-toarnó , 19 Mei van 't jaar 1875.

Ren aanslag op Menado.

Op den 26sten Augustus 1.1. werd het altijd zoo rustige en kalme Menado het tooneel van eene gruwelijke gebeurtenis. Des

(1) Zoo noemt paulus hem alleen wegens de betrekking, die hij op hem gevoelt. kr.

Sluiten